Article

Dürtüsellik ve Sosyal Tanınma ile Sosyal Medyada Siyasi İçerik Paylaşımının İlişkisi: Risk Alma ve Ortak Görüşün Aracı Rolü

Abstract

İnsanların birçoğu sosyal medyada pekçok konudaki duygu ve düşüncelerini paylaşabilirken, siyasi görüşlerini paylaşamamaktadır. Kullanıcıların bu konuda çekingen davranması ve sorunun arkasında yatan nedenlerin yeterince açığa çıkmamış olması, bu konunun çalışılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu çalışma, genç yetişkinlerin sosyal medyadaki siyasi içerikli paylaşımlarında dürtüselliğin ve sosyal tanınma isteğinin rolünü incelemektedir. Bunun yanı sıra bu değişkenler arasındaki ilişkilerde risk almanın ve ortak görüşü önemsemenin aracılık rollerini incelemektedir. Çalışmaya 357’si kadın, 193’ü erkek olmak üzere toplam 554 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin 6 farklı fakültesinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla gönüllü öğrencilerden seçilmiştir. Araştırma, nicel desenlerden yordayıcı ilişkisel desen ile yürütülmüştür. Veriler; Ortak Görüş Ölçeği, Risk Alma Ölçeği, Sosyal Tanınma Ölçeği, Dürtüsellik Ölçeği ve Politik Paylaşım Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; dürtüsel olan ve sosyal tanınmayı önemseyen kişiler, sosyal medyada daha fazla siyasi içerikli paylaşım yapmaktadırlar. Sosyal tanınma ile sosyal medyada siyasi içerikli paylaşım yapma arasındaki ilişkide risk alma ve ortak görüşe önem vermenin kısmi aracılık rolü bulunmaktadır. Ayrıca dürtüsellik ve siyasi içerikli paylaşım arasındaki ilişkide, risk almak tam aracılık rolüne sahiptir. Sonuç olarak; dürtüselliği yüksek olan genç yetişkinler, risk alabildiklerinden , sosyal tanınmayı önemseyenler ise risk alabildiklerinden ve ortak fikirlere önem verdiklerinden sosyal medyada siyasi içerikli paylaşımlar yapmaktadırlar.

Keywords

Siyasi içerikli paylaşım dürtüsellik sosyal tanınma ortak görüş risk alma sosyal medya.