Article

Evaluating the Relationships among the Sociodemographic Variables and Gender Perceptions of Undergraduate Students in Turkey: A Meta-Analysis Study

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’deki lisans öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısını belirlemek üzere gerçekleştirilen çalışmaların bir araya toplanarak incelenmesidir. Bu çalışmada meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Literatür taramasında toplam 763 çalışmaya ulaşılmış olup sadece 15 çalışma meta analize dâhil edilmiştir. Çalışmanın analizleri Comprehensive Meta Analysis (CMA) yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde sadece dört farklı sosyodemografik değişkenin meta analize tabi tutulabileceği anlaşılmıştır. Buna göre lisans öğrencilerine ait (1) cinsiyet, (2) sınıf, (3) anne eğitim düzey ve (4) baba eğitim düzeyi değişkenleri arasında bir meta analiz yapılabilmiştir. Bulgular her bir değişken özelinde paylaşılmıştır. Meta analiz sonuçlarına göre cinsiyetin toplumsal cinsiyet algısı üzerinde geniş düzeyde bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın annenin eğitim düzeyi küçük düzeyde bir etkiye sahipken, babanın eğitim düzeyi ise herhangi bir etkiye sahip değildir. Bu araştırmanın en dikkat çekici ve üzerinde durulması gereken sonucu birinci sınıfta bulunan lisans öğrencileri ile son sınıfta bulunan lisans öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algıları arasında herhangi bir farkın bulunmuyor olmasıdır.

Keywords

Türkiye toplumsal cinsiyet lisans öğrencileri meta analiz sosyodemografik değişkenler