Article

Data Journalism in Turkey: Developing a Scale and Measuring Journalists’ Skills

Abstract

Veri gazeteciliği gazetecilik çalışmalarında son dönemde önemli bir haber toplama ve kurgulama yöntemidir. Veriden haber üretme süreçlerini kapsayan veri gazeteciliği için çeşitli yetkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda hangi yetkinliklerin veri gazeteciliği kapsamında yer alabileceğinin kesin olarak belirlenmediği ayrıca veri gazeteciliğini ölçmeye yönelik nicel çalışmaların eksikliği gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, haber üreticilerinin veri gazeteciliği yetkinliklerini ortaya koyacak özgün bir ölçek geliştirmektir. Basın İlan Kurumu’na kayıtlı haber üreticilerine uygulanan çevrim içi anket neticesinde geliştirilen veri gazeteciliği ölçek modeli önerilmiştir. Madde havuzu, uzman görüşü ve yapılan ölçek uygulaması sonucunda veri gazeteciliği yetkinliklerinin “veri becerisi ve araçları” ve “gazetecilik becerisi” olmak üzere 2 faktörlü bir yapıyla ölçülebileceği anlaşılmaktadır. 21 maddelik veri gazeteciliği ölçeğinin tamamına ait Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.856, veri becerisi ve araçları faktörü 0.883, gazetecilik becerisi faktörü ise 0.821 şeklinde hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda haber üreticilerinin gazetecilik becerileri yüksek düzeydeyken veri işlemeye dair yetkinliklerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu anlamda haber üreticilerinin veri becerilerinin geliştirilmesine yönelik hem akademik hem de meslek içi eğitim müfredatının yeniden programlanması; veri toplama, analiz etme ve görselleştirme gibi veri becerilerini geliştirecek eğitimlerin müfredata dâhil edilmesi önerilmerilmektedir.

Keywords

Veri gazeteciliği veri veri becerisi gazetecilik ölçek geliştirme veri gazeteciliği ölçeği