Book Review

Divan Şiirinde Ayet ve Hadis İktibasları

Abstract

Atatürk Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Kürsüsü’nde bulunan Yrd. Doç. Dr. Reyhan Keleş tarafından kaleme alınan kitap, edebiyat ve ilahiyat disiplinlerinin müşterekleri noktasında duran klasik edebiyattaki ayet ve hadis alıntılarını konu edinmesi yönüyle derleyici bir eser kimliğini taşımaktadır. Eser, yazarının 2013 yılında
Atatürk Üniversitesi’nde Divan Şiirinde Lafzi Ayet ve Hadis İktibasları adıyla tamamladığı doktora tezinin kitaplaştırılmış halidir. Kitapta müellif, aşağıda da açıklanacak kriterler muvacehesinde, XIV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar her yüzyıldan bazı şairleri seçmiş, toplamda yirmi iki şairin divanını incelemiştir. Dolayısıyla Klasik edebiyatın bütün dönemlerini içeren bir çalışmada bulunması, alana sağladığı katkıyı daha da artırmıştır.