Yazım Kuralları

İnsan & Toplum dergisi yazı başvurularını DergiPark üzerinden almaktadır. İlke Yayın Sistemi üzerinden gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Sağ üstte bulunan Yazı Gönder butonu ile DergiPark sayfamıza erişebilirsiniz. Yönergemize göre hazırlanan kitap değerlendirme yazılarını editor@insanvetoplum.org adresine gönderebilirsiniz. İlke Yayın Sistemi üzerinden daha önce iletilmiş olan yazıların süreçleri tamamlanana kadar sistem üzerinden devam ettirilecektir. İlke Yayın Sistemine erişmek için: https://iys.ilke.org.tr/login/ivt

İnsan & Toplum (İVT), üç ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.
Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak editörler kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve biçim açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.
Biçim yönünden dergi standartlarına uygun olmayan yazılar yazarlara gönderilir. Yazılar düzenlenip gönderildiği takdirde içerik değerlendirmesine alınır. Düzenlenmeden tekrar gönderilen yazılar biçimsel olarak reddedilir.
Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Arz edilen çalışmalar şu biçimde olmalıdır:

 • Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
  Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
 • Tablo ve grafikler mümkün olduğu kadar resim olarak eklenmemeli, word üzerinde oluşturulmalıdır.
 • Tablo, Şekil, Figür ifadeleri bold, açıklamaları/isimleri ise italik olmalıdır.
 • Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

Başlıklandırma Kuralları

 • Birincil başlıklar ortalı ve bold olmalıdır. Kelime başları büyük harf, diğer harfler küçük olacak şekilde biçimlendirilmelidir. Örn: Birincil Başlık Düzeni
 • İkincil başlık satır soluna dayalı ve bold olmalı. Kelime başları büyük harf, diğer harfler küçük olacak şekilde biçimlendirilmelidir.
 • Üçüncül başlık satır başından girintili ve bold olmalı. Başlığın ilk harfi büyük, diğer kelimeler küçük harfli olmalıdır.
 • Başlıklandırmada numara kullanılmamalıdır.
 • Başlıklar tamamı büyük harf olarak yazılmamalıdır.
 • Örnek düzenleme için sitemizde yayımlanmış makalelere bakılabilir: https://insanvetoplum.org/online-first

Sayfa Düzeni

 • Başlıktan sonraki ilk paragrafta satır başı yapılmamalı, diğer paragraflar satır başı girintili olarak biçimlendirilmelidir.
 • Dergiye gönderilen nüshada yazarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.
 • Kaynakça makalenin sonuna eklenmelidir.

Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

 • Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 1000-1500 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir.

Kaynakça Düzeni
Kaynakça APA 7. Edisyona uygun olarak düzenlenmelidir.
Kaynakçada paragraf düzeni satır başı "asılı" biçimde olacak şekilde düzenlenmelidir.

İVT’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Alıntılamalar

Metinlerde alıntılama yapıldığında referansların ilgili bölüme eklediğinden emin olunmalıdır. Özetleme kısmında yapılan alıntılamalar tam metin hâlinde yazılmalıdır. Henüz yayımlanmamış çalışmaların ve kişisel bağlantıların, referanslar bölümünde gösterilmesi tavsiye edilmez; ama bunlardan metinlerde bahsedilmesinde sakınca yoktur. Eğer yine de bu referanslar, ait oldukları bölümde yer alıyorsa derginin standart referans kriteri takip edilmeli ve yayımlanma tarihi kısmı, “Yayımlanmamış çalışmalar” veya “Kişisel bağlantılar” başlıklarıyla yer değiştirilmelidir. Herhangi bir referansın alıntılanması, tıpkı basında olduğu gibi, bu alıntının yayın için kabul edildiği, uygun olduğu anlamını taşır.

İnternet Bağlantısı Referansları

Yazarlar, asgari olarak kullandıkları internet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresini ve bu bağlantıya yapılan son erişimin zamanını belirtmelidir. Eğer biliniyorsa, aynı zamanda, yazar isimleri, tarihler, kaynak yayım referansları gibi bilgiler de verilmelidir. İnternet bağlantısı referansları (örneğin referans listesinden hemen sonra) ayrıca listelenebilir ya da referans listesine eklenebilir.

Özel Bir Duruma Yapılacak Referanslar

Aynı özel durumu bulunan diğer makalelere yapılmış listedeki referanslara (ve metinde kullanılan alıntılamalara) “bu durum” kelimesinin eklediğinden emin olunmalıdır.

Referans Verme Formatı
Metinlerdeki alıntılamalar şu şekilde olmalıdır:

Tek yazar: Yazarın ismi (herhangi bir belirsizliğe yol açmaması adına tam olarak yazılmalı) ve yayımının yılı,
İki yazar: Her iki yazarın tam adı ve yayımın yılı,
Üç veya daha fazla yazar: “ve diğerleri” ifadesinin de eklendiği birincil yazarın adı ve yayımın yılı. Burada alıntılamalar doğrudan ya da (parantez içine alınarak da) yapılabilir. Referans grupları, öncelikle alfabetik olarak daha sonra ise kronolojik olarak sıralanmalıdır.
Örnekler: '…. göstermiştir (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan ve Jones, 1999). Kramer ve diğerlerinin yakın zamanda ortaya koyduğu gibi (2010) ….’
Kaynakça: Referanslar öncelikle alfabetik olarak ve daha sonra, eğer gerekiyorsa, kronolojik olarak sınıflandırılmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içinde yaptığı çalışmalara birden fazla referans göstermek söz konusu olduğunda yayım yılının hemen yanına 'a', 'b', 'c', vb. harfler eklenmelidir.

Örnekler:

Kitap Referansları

 • Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
 • Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.
 • Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag.

Metin İçin Referans:

 • (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017; Svendsen & Løber, 2020)
 • Jackson (2019), Sapolsky (2017), and Svendsen and Løber (2020)

Editoryal Kitap Referansları

 • Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/
 • Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.
 • Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

Dergi Referansları

 • Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Yayınlanmış ve Yayınlanmamış Tez Referansları

 • Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University].
 • Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI
 • Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

APA7 referans gösterimini daha ayrıntılı olarak incelemek için: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

İVT yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir. Yayına kabul edilen makalelerin yayın aşamasında tashih ve proofreading hizmetleri dışarıdan uzmanlar ile çalışıldığından ötürü bu ücretler yazarlardan talep edilmektedir. Ancak tashih ve proofreading hizmetlerinin yazarın tercih ettiği uzmanlardan karşılaması da uygundur.