Makale

Öğretmen Algılarına Göre Fark Oluşturan Öğretmen

Özet

Bu araştırma, fark oluşturan öğretmenlerin özelliklerini, yaptıkları faaliyetleri, yetiştirilmesi için yapılması gerekenleri, topluma katkılarını ortaya çıkarmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde yüksek lisans yapan öğretmenlik deneyimine sahip 12 gönüllü öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda fark oluşturan öğretmenlerin meslektaşlarından ayrılan özelliklerinin, toplumsal sorunların çözümünde sorumluluk alma, güçlü olma/pes etmeme, problemlere pratik çözümler üretme, eleştirilere açık olma, kendine özgü duruşu olma olduğu tespit edilmiştir. Fark oluşturan öğretmenler, sosyal faaliyetler yaparak, toplumsal problemleri çözerek, topluma rehberlik ederek ve yenilik getirerek öğretmenler arasında fark oluşturmuşlardır. Tüm bunları yaparken rutinin dışına çıkma, prosedürlere takılmama gibi davranışlar sergilemişlerdir. Fark oluşturan öğretmenlerin yetiştirilmesi için hizmet içinde resmî prosedürlerin azaltılması, özgür/demokratik ortamların oluşturulması önerilirken hizmet öncesinde mesleğe, seçerek öğretmen alınması ve öğretim üyelerinin rol model olması önerilmektedir. Fark oluşturan öğretmenler; toplumsal bütünlüğün sağlanmasında, toplumsal kalkınmaya/gelişime rehberlik etmede, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında, bireylerin topluma kazandırılmasında ve bireylere değerleri kazandırmada katkı sunmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler

Öğretmen öğretmen tipolojisi fark oluşturan öğretmen