Makale

The Predictive Role of the Parenting Styles That Cause Early Maladaptive Schemas on Divorce Indicators

Özet

Bu araştırmanın amacı evli veya boşanmış bireylerde kök ebeveynlik stilleri ile boşanma göstergeleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ebeyenlik stilleri şema terapi kapsamında ele alınırken boşanma göstergeleri Gottman çift terapisi kapsamında ele alınmıştır. Araştırmada Türkiye’nin 51 ilinden 19-81 yaş aralığında 600 (316 erkek, 284 kadın) evli veya boşanmış katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların 511’i (%58.3) evli, 89’u (%14.7) boşanmıştır. Katılımcıların algılanan ebeveynlik stillerinin ölçülmesi amacı ile Young Ebeveynlik Ölçeği ve boşanma göstergelerinin ölçülmesi amacı ile Boşanma Göstergeleri Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarında anne ve babaların her ikisinde tüm ebeveynlik stilleri boşanma göstergeleri ile ilişkili çıkmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarında ise anne ve babaların her ikisinde sınırsız, cezalandırıcı, kuralcı ve duygusal yoksun bırakıcı kök ebeveynlik stilleri boşanma göstergelerini anlamlı şekilde yordamaktadır. Ayrıca sınırsız ve cezalandırıcı ebeveynlik stillerinin baskılayıcı değişken olduğu bulgusuna rastlanılmıştır. Tüm bu bulgular bir arada düşünüldüğünde ebeveynlerin çocuk yetiştirirken baskıcı ya da sınırsız ebeveynlik stillerini benimsemeleri ve çocuklarla bağlarının zayıf olması gelecekte çocuklarının evlilik uyumlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler

Boşanma boşanma göstergeleri algılanan ebeveynlik stilleri