Makale

School Culture as a Tool for the Development of Occupational Commitment

Özet

Bu çalışma, okul kültürü ile öğretmenlerin mesleki bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bu amaca uygun olarak ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Pendik ilçesinde kamuya ait farklı okul kademelerinde görev yapan 377 (150 erkek, 227 kadın) öğretmen oluşturmuştur. Verilerinin toplanmasında “Okul Kültürü Ölçeği” ve “Mesleki Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler aracılığıyla elde edilen veriler SSPS programına aktarılmıştır. Verilere ait frekans (f), ortalama (M), standart sapma (SD), basıklık ve çarpıklık katsayıları hesaplanmış ve parametrik testler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile okul kültürleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile görev kültürü, başarı kültürü ve destek kültürü arasında pozitif yönde ve orta düzeyde; diğer taraftan öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile bürokratik kültür arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Görev kültürü, öğretmnelerin mesleki bağlılıklarını yordayan en güçlü okul kültürüdür.

Anahtar Kelimeler

Mesleki bağlılık okul kültürü görev kültürü başarı kültürü destek kültürü bürokratik kültür