Makale

Türkiye’de Enflasyon ve Faizin Eşitsizlik Üzerine Etkisi

Özet

Eşitsizlik, toplumsal refahın dağılımında adaletsizliği belirlediğinden eşitsizliğin detaylı analiz edilmesi ve eşitsizliğe etki eden faktörlerin ortaya konulması önem arz etmektedir. GSYH’nin oluşumu kadar nasıl bölüştürüldüğü de bir ülke ekonomi açısından oldukça önemli bir konudur. Türkiye uzun yıllardır enflasyon sorunu ile mücadele etmektedir ve dış ticaret açığı, bütçe açığı ve tasarruf açığı üçlüsü, ekonomiyi kırılgan hâle getirmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca fiyat istikrarının sağlandığı yıllar istisnadır. Üçüz açığın doğurduğu borç sorunu dönem dönem krizlerin ortaya çıkmasına neden olmakla beraber önemli bir miktarda parasal kaynağın el değiştirmesine de sebep olmaktadır. Türkiye iktisadi büyümesini ancak yüksek faizle gelen yabancı sermaye ile gerçekleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de enflasyon ve faiz oranları ile eşitsizlik arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Yöntem olarak VAR analizi kullanılmıştır. Enflasyon verileri Dünya Bankası veri tabanından, eşitsizliği temsilen Gini verileri Solt’tan (2019), faiz verileri Louis Federal Rezerv Bank’tan elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Gini katsayısı ve enflasyon ile reel faiz arasında güçlü bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Eşitsizlik enflasyon faiz VAR analizi Türkiye