Makale

Mental Health Determinants in Turkey: Investigating an Extensive List of Variables

Özet

Bu çalışma ruh sağlığı belirleyicilerini; sosyodemografik faktörleri, bireylerin sağlık ve yaşam tarzı seçimlerini,ev ve çevresel faktörleri, sosyal sermayeyi ve çalışma ortamını da işin içerisine katarak geniş bir perspektifle elealmaktadır. Bu çalışmada, lineer regresyon modelleri kullanılarak ruh sağlığıyla ilişkili faktörler yetişkin bireyleriçin incelenmektedir. Bunun için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan, 2008-2012 yılları arasını kapsayanve bütün Türkiye için temsil gücü bulunan Türkiye Sağlık Araştırması anketi verileri temel alınmıştır. Bulgularımızagöre, erkeklerin kadınlara kıyasla ruh sağlığı bakımından daha yüksek skora sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.Çevredeki ses ve gürültü, ev veya çevredeki şiddet ve suçların özellikle kadınlarda düşük ruh sağlığı skoruyla ilişkiliolduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında iş sahibi olmanın sadece erkeklerin ruh sağlığını olumlu etkilediği görülmüştür. Diğer önemli bir sonuç ise, hane halkı gelirinin, kişinin sağlığı ve çevresinde güvenebileceği insanlarınolması gibi parasal olmayan faktörlere nazaran ruh sağlığını çok az ölçüde etkilediğinin gözlemlenmesidir. Ayrıcaişyerinde maruz kalınan ayrımcılık ve kaba davranışların her iki cinsiyetin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğigözlemlenmiştir. Araştırmamızdan çıkan sonuçlar başkalarına güven, sağlık, evde, iş yerinde ve çevrede huzurlubir ortamın oluşturulması gibi maddi olmayan değerlerin kişilerin hayatında fark yaratacağı sonucuna işaret eder.

Anahtar Kelimeler

Depresyon ruh sağlığı yaşam tarzı sosyal sermaye parasal faktörler parasal olmayan değişkenler