Makale

Harran Üniversitesi’ndeki Suriyeli Öğrencilerin Akademik Entegrasyon Süreçlerinin Analizi

Özet

Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmen kitlesinin temel problemlerinden biri eğitimdir. Eğitim, ev sahibi toplumla entegrasyon/bütünleşme, kayıp nesil riskini önleme, marjinalleşme ve radikalleşmeyi azaltma, ekonomik ve sosyal sermayeye kaynaklık etme, yukarı doğru sosyal hareketliliğin aracı olarak göç sürecinde önemli bir faktördür. Bu çalışmanın konusu, Harran Üniversitesi’ndeki Suriyeli öğrencilerin akademik entegrasyon süreçleridir. Araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemle yürütülmüştür. Çalışma, 2020 Mart ve Aralık aylarında 326 kişi ile yapılan anket ve 12 kişi ile gerçekleştirilen odak grup görüşmesi sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırmada anket sonuçları betimsel
istatistik, odak grup görüşmesi tematik içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; savaş, göç ve diğer koşullardan kaynaklı sorunlarda; ekonomik sorunlar, dil, barınma, ulaşım, eğitime geç kalmışlık, belirli ölçüde dışlanma ve ayrımcılık, kampüs dışı sosyalleşme süreçlerine düşük katılım, istihdam anlamında gelecek kaygısı, düşük kitap okuma oranı, yetersiz hane koşulları, kültürel gettolaşma gibi faktörler ön plana çıkmıştır. Diğer yandan Suriyeli ve Türkiyeli öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri pozitif bir görünümdedir. Akademik ve idari personelden memnuniyet belirli bir seviyededir. Şanlıurfa, eğitim bakımından belirli ölçülerde bir cazibe merkezine dönüşmektedir. Harran Üniversitesi’nde eğitim alıyor olmak öğrencilerin yarısından fazlası için mutluluk vericidir. Araştırma sonuçları, belirli seviyede bir entegrasyon aşamasına varıldığını ancak halen aksayan ve tahkim edilmesi gereken yönlerin de bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Göç Türkiye’deki Suriyeli Üniversite Öğrencileri Entegrasyon Harran Üniversitesi Şanlıurfa