Makale

Eğitim Fakültelerindeki Akreditasyon Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Özet

Dünya genelinde yükseköğretimdeki genişlemeyle birlikte eğitim talebinde bulunacak kişiler açısından kurumların kalitesini algılamanın ve sistemsel açıdan küresel yükseköğretim sektörü içerisinde edinilen becerilerin transfer edilebilirliğini sağlamanın önemli bir sorun haline geldiği görülmüştür. Bu doğrultuda yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi sunması temel bir beklenti haline gelmiştir. Bu çalışmada, yükseköğretim kurumlarından eğitim fakültelerindeki akreditasyon süreçleri ve deneyimlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğretim üyelerinin akreditasyon süreçlerine ilişkin genel algıları, yaşadıkları sorunlar, sürecin olumlu tarafları ve süreçle ilgili önerilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni benimsenmiştir. Akreditasyon çalışmalarında yer alma ölçütü kullanılarak çalışma grubu oluşturulmuş, çeşitliliği sağlamak adına hem vakıf hem devlet üniversitelerinde çalışan, idari görevi olan ve olmayan öğretim üyeleri ile görüşülmüştür. 7’si İstanbul, 2’si Zonguldak ve 3’ü de Eskişehir illerinde yer alan eğitim fakültelerinde görev yapan toplam 12 öğretim üyesi çalışma grubunda yer almıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Görüşmeler sonucunda veriler üç ana tema başlığı altında toplanmıştır. Bu temalar, öğretim üyelerinin akreditasyon sürecinde karşılaştığı sorunlar, sürecin olumlu yanları ve süreçle ilgili öneriler şeklindedir. Temalara ait en yüksek frekansa sahip “ekstra evrak ve iş yükü sorunu”, “eğitim içeriğine olumlu katkı”, “deneyimli kurumlarla iletişim önerisi” kodları sonuç olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Yükseköğretim eğitim fakültesi akreditasyon kalite güvencesi