Makale

Türkiye’de Şeri Yönetişim: Din İşleri Yüksek Kurulu Örneği

Özet

Bu çalışma; “Türkiye’deki şeri yönetişim mekanizmasında Din İşleri Yüksek Kurulu’nun (DİYK) nasıl bir yeri vardır?” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’deki şeri yönetişim aktörlerinden olan DİYK’nin şeri yönetişim mekanizmasındaki yerinin ve öneminin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. DİYK’nin şeri yönetişimdeki rolünü ve fonksiyonlarını ele almak için nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (case study) tercih edilerek yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu üç kurul üyesi ve üç kurul uzmanı oluşturmaktadır. Görüşmeler sonucunda 530 dakikalık ses kayıtları elde edilerek çözümlenmiş ve 67 sayfalık metin elde edilmiştir. Bu metinler ve görüşme notları Atlas Ti programı aracılığıyla analiz edilerek 5 tema ve bunlara bağlı 33 alt temaya ulaşılmıştır. Bu temalar şunlardır: Erişim kanalları, fetva, kurumsal boyut, İslam ekonomisi ve finansı (İEF) alanına katkıları, şeri yönetişim. İlgili temalar, DİYK’nin Türkiye’deki şeri yönetişimdeki yerini ve önemini keşfetmek açısından zengin bir içerik sunmaktadır. Türkiye’deki şeri yönetişimi ele alan sınırlı sayıdaki çalışmalardan biri olan bu çalışmanın hem saha çalışmasına dayanması hem de şeri yönetişim aktörlerinden DİYK’yi ele alması açısından literatüre özgün bir katkı yapması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Şeri yönetişim Türkiye Din İşleri Yüksek Kurulu durum çalışması