Makale

The Role of the Media in the Process of Political Socialization: A Study on University Students

Özet

Bu çalışma siyasal toplumsallaşma sürecinde medyanın rolüne odaklanmaktadır. Bu kapsamda araştırmada medya ve siyasal toplumsallaşma arasındaki ilişkinin üniversite öğrencileri özelinde tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmada medya, hem geleneksel hem de sosyal medyayı kapsayacak şekilde ele alınmaktadır. Nicel yöntemle hazırlanan çalışmada veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiş, bu kapsamda yüz yüze görüşme yoluyla örneklem olarak seçilen 675 üniversite öğrencisine anketler uygulanmıştır. Çalışmada araştırmanın temel problematiği çerçevesinde araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek uygulanmıştır. Ölçek için uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri 0,933 olarak tespit edilmiştir. 35 maddeden oluşan ölçek gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda 6 faktör altında toplanmış ve söz konusu faktörlerin toplam varyansın %60,195’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen diğer analizler sonucunda medya faktörü eli hem siyasal içerik takibi hem de katılımcıların gerçekleştirdikleri siyasal eylemler arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer yandan bireyin siyasallığına ilişkin olarak, medyanın en çok sahip olunan siyasal düşüncelerin pekiştirilmesi yönünde bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Medya toplum siyaset siyasal toplumsallaşma