Makale

The Mediators of Collegial Solidarity on Job Performance: A Relational Study in the Education Sector

Özet

Eğitim kurumlarının fârik özelliklerinden biri özünde yer alan öğrenme ve öğretme süreçlerinin çoğunlukla uzman eğitimciler tarafından sınıfta bağımsız olarak yürütülmesidir. Bu bağımsızlık ve eşsizlik hali, meslektaş dayanışmasının diğer kurumlara göre eğitim kurumları için daha önemli bir konu olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, eğitimcilerin meslektaş dayanışması ile iş performansı arasındaki ilişkide kişisel ve kurumsal aracı değişkenlerin etkisini incelemektedir. Bu çalışma, eğitimcilerin arasındaki ilişkide meslektaş dayanışması ile iş performansı arasındaki ilişkide üç bireysel değişkenin (işte kendini yetiştirme, öz-yeterlilik ve çalışmaya tutkunluk) ve üç kurumsal değişkenin (meslektaş ilişkileri, idari destek ve örgütsel iklim) toplam 766 katılımcıdan toplanan verileri kullanarak aracı rollerini incelemektedir. Eğitimcilerin meslektaş dayanışması ile iş performansı arasındaki ilişkide kurumsal ve bireysel değişkenlerin aracı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu etkide kurumsal değişkenlerin bireysel değişkenlere göre daha zayıf aracılık etkisine sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuç, eğitim mesleğinin kendine özgü doğasının araştırmada incelenen değişkenler açısından farklı bir yapı ortaya koyduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Meslektaş dayanışması iş performansı öz-yeterlik işte kendini yetiştirme çalışmaya tutkunluk meslektaş ilişkileri idari destek örgütsel iklim