Makale

Assessing the Link between Language and Identity: The Construction of Identities among Belgian-Turkish Migrants

Özet

Çok-kültürlülük ve çok-dillilik, uluslararası göçün kaçınılmaz sonuçlarıdır. Farklı dilsel ya da etnik gruplar
arasındaki etkileşim, kişinin kimliğine özgü ifadelerin gelişimine neden olur ve göçmenler için hibrid kimliklerin oluşumuyla sonuçlanır. Bu hibrid kimliklerin anlaşılması ve tanımlanması için öncelikle kimlik inşa süreçlerini ve koşullarını doğru anlamlandırmak gerekir. Günümüzün çok dilli ve çok kültürlü Avrupa’sında, dil ideolojilerinin farklı kültürleri ve dilleri meşrulaştırma biçimleri, ulusal kimliklerden Avrupa kimliklerine kadar farklı kimliklerin bulunduğu bir çevrede bulunan göçmenlerin kimlik inşa sürecinde büyük öneme sahip. Bu araştırma, göçmenlerin kimlik oluşumuyla ilgili literatüre katkıda bulunmayı ve kimlik inşası süreçlerinde dil ile kimlik arasındaki bağlantının analitik bir bakış açısıyla değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin merkezinde yer alan Belçika, çok dilliliğin hem devlet düzeyinde hem de sosyo-kültürel düzeyde var olduğu bir örnek olarak karışımıza çıkmaktadır. Bu sebeble, söz konusu araştırma için Belçika’daki Türk göçmenler üzerine odaklanılmıştır. Araştırma sonucunda, dil, kimlik ve aidiyet hususunda göçmenlerin söylemleri ile dilsel pratikleri arasındaki çelişkili durumlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, göçmenlerin alıcı ülkede maruz kaldığı kurumsal ve kültürel ayrımcılık, buradaki göçmenlerin farklı dilsel pratikler ile inşa ettikleri ulusötesi ve çok katmanlı yeni kimlik arayışlarına itmektedir. Bu araştırmada yer alan Belçika özelindeki analizlerden hareketle, çağdaş Avrupa’daki dil ideolojileri, entegrasyon/asimilasyon politikaları ile Belçikalı-Türk vatandaşların kimlik inşa süreçleri arasındaki bağlantı hakkında kapsamlı ve derin bir analiz sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Dil ideolojisi çok-dillilik çok-kültürlülük Belçikalı-Türk göçmenler kimlik entegrasyon/ asimilasyon politikaları ulusaşırılık