Makale

Uluslararası İlişkilerde Siyasi Tarih Öğretimi: Türkiye Örneği

Özet

Tarih ile karşılaştırıldığında uluslararası ilişkiler (Uİ) daha genç bir disiplindir. Bununla birlikte, son yüzyılda devletlerarası ilişkilerde en etkili bilim dallarından bir tanesinin Uİ ve oluşturduğu normlar olduğunu söylemek mümkündür. Uİ, özgünlüğüyle disiplinler arası bir formata da sahiptir. Sosyal bilimlerde nispeten genç olarak nitelendirilebilen disiplinin Türkiye’deki müfredatında, temel olarak uluslararası hukuk, siyasi tarih ve Uİ teorisi ana bilim dallarına çatı bölümü olduğu görülür. Uluslararası ticaret ile Avrupa Birliği’nin Uİ disiplini içinde yer alması daha sonraki on yıllarda gerçekleşmiş bir durumdur. Uİ bir sacayağı ya da üç sütundan oluşan bir bina olarak kabul edilirse uluslararası hukuk ve siyasi tarih ana bilim dalları söz konusu üç sütunun ya da sacayağının üç ayağının ikisini teşkil eder. Uİ’den daha eski geleneğe sahip olan bu iki ana bilim dalı, Uİ’den bağımsız olarak ayrıca kendi gelişim seyirlerine sahiptir. Söz konusu durum göz önünde bulundurularak çalışmada Uİ’nin üç esas sütunundan bir tanesi olan siyasi tarih ana bilim dalının yeri ve önemi ele alınmış; alanda görev yapan akademisyenlerin mevcut durum hakkındaki görüşleri irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Uİ bölümlerindeki siyasi tarih öğretimi spesifik olarak ele alınmış, Uİ müfredatında siyasi tarih derslerinin sahip olması gereken kapsam, Türkçe ya da yabancı dilde siyasi tarih öğretimi, ölçme ve değerlendirme metotları, alandaki öğretim üyelerinin beklentileri, eksiklikler ve kazanımlar irdelenmiştir. Çalışmada öncelikli olarak tarih disiplini ile Uİ arasındaki korelatif ilişki örgüsü ve siyasi tarihin bu ilişkideki yeri analiz edilmiş, daha sonra nasıl bir araştırma yöntemi kullanıldığı neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklanmıştır. Çalışmanın gövde kısmını anket uygulaması ile elde edilen veriler oluşturmuştur. Anketten elde edilen veriler sıralı ve çapraz sorgulama yöntemi ile değerlendirilerek grafiksel değerler hâline dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Siyasi Tarih Uluslararası İlişkiler (Uİ) Ana bilim Dalı Dersler Öğrenciler Akademisyenler.