Makale

Popüler Kültürün Popüler Rol Modelleri YouTuberlar: İlköğretim Çağındaki Özel Okul Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Özet

Geniş toplumsal kesimler tarafından sevilen ve tercih edilen kültür olarak tanımlanan popüler kültürün medya aracılığıyla kitlelere aktarıldığı bilinmektedir. Gelişen iletişim teknolojileriyle artan yeni medya ortamları, popüler kültürün ve bu kültüre ait unsurların yayılma hızını arttırmaktadır. Günümüzde özellikle sosyal medya platformları, popüler kültürün geniş kesimler tarafından benimsenmesine ve kabul görmesine olanak sağlamaktadır. Buradan hareketle popüler kültür ve sosyal medya ilişkisi bağlamında YouTube’u ve YouTube fenomenleri olarak tanımlanan YouTuberları konu edinen bu çalışma, YouTube’un ve YouTuberların ilköğretim çağındaki çocuklar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmış bu çerçevede Konya’daki özel bir ilköğretim okulunda eğitim gören 24 öğrenciyle görüşülmüştür. Araştırma sonucunda görüşmeye katılan çocukların büyük bir kısmının interneti, sosyal medyayı ve özelde YouTube’u eğlenmek ve bilgi edinmek amacıyla yoğun bir şekilde kullandıkları ve YouTuberları, kendilerine örnek alarak büyüyünce YouTuber olmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. YouTuber olmak isteyen çocuklar, bu isteklerini genel olarak tanınmak, bilinmek, popüler olmak ve herkes tarafından sevilmek arzusuyla gerekçelendirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler

Popüler kültür sosyal medya YouTube Youtuberlar çocuklar