Makale

Dinî Kimliklerin Siber Uzamda Akışkanlaşması

Özet

Dinî kimliklerin siber uzamda nasıl akışkanlaştığı, bu araştırmanın temel problemidir. Kimliğin ve dinin dijitalleşme serüvenlerinde hangi aşamalardan geçtiği ve bireylerin online kimlikleriyle offline kimliklerinin örtüşüp örtüşmediği, çalışmamızın başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede akışkanlaşma kavramı kısaca açıklandıktan sonra siber uzamın anonim ve anonim olmayan kullanıcılar dönemlerinde, kimliğin hangi etkileşimlere sahne olduğuna odaklanılacaktır. Ayrıca dinin dijitalleşme serüveni ele alınarak dijital dinin hangi temalar bağlamında çalışmalara konu edildiği incelenecek ve nihayetinde dinî kimliklerin online ve offline uzamlar üzerinden yorumlanmasının önemine vurgu yapılacaktır. Kimliğin ve dinin dijital dünyaya eklemlenişiyle ilgili süreci derli toplu şekilde serimlemesi ve bilhassa dijital dinin ilgili olduğu temaları bir disiplin içerisinde sunması bakımından önemli olan bu araştırma, dinî kimliklerin gündelik hayat ve siber uzam geçişkenliğinde inşa edildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Literatür taraması yönteminin uygulandığı bu çalışma, bireylerin dinî kimliklerinin siber uzam öncesindeki gibi sabit kalmasının güç olduğunu ve dolayısıyla akışkan kimlik görünümlerinin dinî hayata yansımalarının izdüşümlerini takip etmenin günümüz dindarlığını anlamak açısından ehemmiyet arz ettiğini öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler

Dîni kimlik siber uzam dijital kimlik dijital din akışkanlaşma