Makale

Values and Violence Endorsement Among College Students in Turkey

Özet

Bu çalışma, şiddetin onaylanmasında değerlerin etkisini incelemektedir. Data, tabakalı-tesadüfi örneklem yöntemiyle üniversite öğrencilerinden toplanmıştır. Sonuçlar, şiddetin onaylanması ile gelenek, teşvik ve güç değerleri arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde pozitif bir korelasyon, buna karşılık şiddetin onaylanması ile evrensellik, güvenlik, uyum ve hayırseverlik arasında negatif bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Şiddetin onaylanması ile öz-yönelim (özerklik), hazcılık ve başarı değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Şiddetin onaylanmasında cinsiyetin ve şiddete maruz kalmanın etkisi de incelenmiş ve ikisinin de oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu araştırmanın ana konusu şiddetin onaylanmasında değerlerin etkisinin araştırılmasıdır. Çoklu regresyon analizi, en önemli yordayıcıların evrensellik, uyarım, gelenek ve güç olduğunu göstermektedir. Şiddetin panzehri ise eşitlik, bilgelik, barış, çevreyi korumak ve hoşgörü gibi evrensel değerlerdir. Eğitim politikalarında evrensel değerlere önem verilmesi, şiddetin onaylanmasını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler

Değerler şiddetin onaylanması şiddete maruz kalma cinsiyet üniversite öğrencileri