Makale

Toplumsal Kabulde Ekonominin İmkânı: Konya’daki Suriyeli Girişimciler

Özet

Bu çalışmada zorunlu göçe maruz kalmış ve kente tutunmak adına kendi iş yerlerini açan Suriyeli girişimcilerin niçin esnaf olmayı tercih ettikleri, mevcut sorunları, temel beklentileri, yerel halkla ve komşu Türk esnaflar ile alışveriş üzerinden bir ekonomik ilişki kurup kurmadıkları ve bu ilişki ya da ilişkisizliğin sosyal dokuya yansımaları ele alınmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı Mayıs-Aralık tarihleri arasında Konya’da 15 mahallede 72 Suriyeli girişimci ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Kartopu örneklem tekniğinin tercih edildiği görüşmelerde veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, katılımcıların konuya ilişkin algıları, düşünceleri ve bunu nasıl anlamlandırdıklarından hareketle temel sorun alanlarına göre tasnif edilmiş, girişimcilik motivasyonu ve sektör tercihi, yerel halkla ilişkiler, esnaflık kültürü ve komşu Türk esnaflarla ilişkiler, toplumsal kabulde ekonominin imkânı, bürokratik engeller ve gelecekten beklentiler temaları üzerinden analitik incelemeye tabi tutulmuştur. Bu bağlamda Suriyeli girişimcilerin ekonomiye yük olmaktan ziyade bir imkân ve potansiyel oluşturduğu görülmüştür. Bununla birlikte bürokratik engellerin özellikle komşu yerel esnafla ilişkileri olumsuz etkilediği, Suriyeli girişimcilerin sosyal sermayelerinin yetersiz olduğu, ancak zaman içinde güven esaslı ilişkiler tesis edildikçe söz konusu ekonomik faaliyetin toplumsal kabul ve uyumu kolaylaştıracağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Suriyeli girişimciler toplumsal kabul ekonomi Konya göçmen girişimciliği