Makale

Sosyal Değerlerin Üniversite İklimi Algısına Etkisi: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma

Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sahip oldukları sosyal değerlerin, üniversite iklimi üzerindeki etkisini ortaya çıkararak bu değer ve algıların cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm, memleket, baba eğitim düzeyi, mezun olunan lise türü, tercih sırası, kalınan yer değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye çalışmaktır. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 2017- 2018 akademik bahar döneminde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 314 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için Terzi (2015) tarafından geliştirilen, “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeği” ile Bolat (2013) tarafından geliştirilen “Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının sosyal değerlerine ilişkin olarak en yüksek algı düzeyine sahip olunan boyutun “geleneksel değerler” olduğu görülmektedir. Bu alt boyutu sırasıyla, “dini değerler”, “aile değerleri”, “bilimsel değerler”, “çalışma iş değerleri” ve son olarak da “siyasi değerlerin” takip ettiği görülmektedir. Erkek öğretmen adaylarının “ailede kadın” değerleri kadın öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır. Bunun yanında eğitim fakültelerine tercih sıralamasında ilk beşte yer veren öğretmen adaylarının üniversite iklimi algıları, tercih sıralaması on ve üzerinde olan adaylara göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının sosyal değerleri boyutlarından dini değerleri, üniversite iklimi algıları boyutlarından okula bağlılığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Öğretmen adayı üniversite eğitim fakültesi üniversite iklimi sosyal değerler